Economia locală

În comuna Tohatin sunt în jur la 100 subiecţi ai antreprenoriatului mic a căror adresă juridică este înregistrată în comuna Tohatin. Dintre aceştea doar un mic procent contribuie la completarea bugetului local ca rezultat al activităţii desfăşurate. În comună nu există întreprinderi de stat, în schimb sunt înregistrate 7 întreprinderi care sunt clasate la capitolul alte forme de activitate. Lipsesc în localitate deasemenea şi întreprinderi cu investiţii străine, cu toate ca situaţia geografică are un avantaj pentru potenţialii investitori. De asemenea lipsesc şi întreprinderile cu capital mixt, adica asocierea între proprietatea publică şi privată.
Analiza ramurală a întreprinderilor existente, denotă că cea mai mare parte din întreprinderi activeaza în sectorul agrar, ceea ce este caracteristic pentru majoritatea localităţile rurale din Republica Moldova. În acest sector activează în jur de 80 % din agenţi înregistraţi. Următoarea ramură ca pondere este comerţul, care este ca obiect de activitate a cîtorva agenţi din localitate. În sfera de prelucrare sunt antrenate 2 întreprinderi, care au ca obiect de activitate morăritul. Din numărul total de locuitori ai comunei, în activitatea  antreprenoriatului sunt antrenaţi aproximativ 24,6% din populaţie. Analizînd situaţia de ocupare a populaţie în cadrul agenţilor care funcţionează, se vede clar că cu toate că ca număr predomină întreprinderile din agricultură însă mai multe persoane sunt ocupate în domeniul comercial, adica în întreprinderile din sfera comerţului, însă cu toate cele menţionate cea mai mare pondere de fapt este înregistrată în sfera altor ramuri.
Sectorul agricol
Cea mai mare a parte a teritoriului este ocupat de terenurile arabile, care sunt valorificate pentru obţinerea producţiei agricole. O parte considerabilă în jur la 200 ha este ocupat de suprafeţele de pădure, care sunt în proprietate publică (Î.S. Moldsilva). Produsele principale care sunt produse în localitate sunt: grâul, porumbul floarea soarelui şi uleiul de floarea soarelui. În creştere permanentă a fost cultura de porumb.
Efectivul de animale existent în comună, este acel ce se află în gospodăriile individuale, creşterea animalelor pentru vânzare nu prezintă interes pentru fermieri, deoarece există o mulţime de piedici şi bariere pentru comercializarea acestei producţii. Dacă facem analiza lor, atunci observăm că numărul lor începând din 1999 şi până în prezent este în continua scadere. Cauzele scaderii numarului acestor animale sunt diverse, in mare parte se datoreaza lipsei de nutreţuri, lipsei pieţei de desfacere a produselor, precum şi încadrarea populaţiei în activitatea altor domenii sau servicii mai eficiente financiar etc.
Servicii
Analiza sferei serviciilor din comună denotă că, atît ca număr cît şi ca calitate este foarte scăzută. Foarte slab dezvoltată este infrastructura în acest domeniu. În localitate sunt înregistrate cîteva unităţi comerciale, care prestează un asortiment redus de produse, practic sunt cele de prima necesitate, precum şi comercializeaza diverselor produse alimentare şi industriale.
Sfera serviciilor de transport este reprezentată de 3 rute de autobuse (nr. 34, 31, 38) rute ale Parcului Urban de Autobuse şi de 3 rute de maxi-taxi (151, 159, 131). În localitate sunt trei staţii, care sunt amplasata la marginea satului, pe unde trec autobusele urbane şi rutele de maxi-taxi.
Foarte slab este dezvoltat sectorul deservirii sociale, există o baie publică, o sală de nunţi reconstrucţia cărora a fost finisată în primăvara anului 2008. Ţinînd cont de asezarea geografică a localităţii, populaţia în mare parte se foloseşte de serviciile din oraş. Dar unele servicii sunt cerute de localnici şi sunt oportunităţi reale de a dezvolta unele servii în localitate. De exemplu pînă în anii 90 în localitate activa Casa de deservire socială, care astăzi este proprietate privată şi se află în reconstrucţie.
Concluzii
Localitatea Tohatin dispune de multe avantaje cum ar fi : Aşezare geografică avantajoasă; Număr considerabil de agenţi economici; Piaţa mare de desfacere a producţiei; Mijloace tehnice proprii; Oportunităţi de iniţiere a noilor afaceri; Cît şi dezavantaje ca: Infrastructura slab dezvoltată; Resurse insuficiente pentru dezvoltare; Lipsa întreprinderilor prestatoare de servicii; Scăderea producţiei industriale din localitate ş.a. Ca nişte oportunităţi pentru localitate sunt: Piaţă asigurată pentru noile produse; Posibilitatea de atragere a investiţiilor în localitate, fiind specifică situarea în apropierea mun. Chişinau; Servicii noi pentru populaţie etc. În acelaşi timp sunt şi nişte pericole cum ar fi: Lipsa posibilităţilor de promovare a produselor; Calitatea scăzută a serviciilor; Interesul scăzut al populaţiei pentru noile servicii; Dezinteresul populaţiei de schimba ceva.
Sursa:
În 2012 primăria comunei Tohatin a alocat surse financiare pentru elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) şi Planul de Amenajare a Teritoriului (PAT) a comunei Tohatin,  ( Concurs cîştigat de IPS „Chişinăuproiect” ) ca rezultat PUG şi PAT vor permite aprecierea dezvoltării sociale, economice şi urbane a localităţii pentru următorii 15 – 20 ani. Finisarea PUG şi PAT sunt preconizate pentru finele anului 2012.